Boligtomt i populært område rett ved Venåsmarka | Asakveien 49

W Eiendomsmegling presenterer Asakveien 49. Din nye bolig.

Prisantydning:

850.000,-

Totalpris:

872.624,-

Boligtype:

Tomt

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

611

Tomtetype:

Eiet

W Eiendomsmegling ved Henrik Bjerkman har gleden av å presentere Asakveien 49

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Asakveien 49

Illustrasjonsbolig – Assisi fra Boligpartner

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Tomten er beliggende i et attraktivt og veletablert boligområde ved Tosterødberget på Gimle, i underkant av 3 km. fra Halden sentrum. Her ligger den rolig og meget barnevennlig til i en blindvei på feltet. Ypperlig for den som er glad i skog og mark og liker å være utendørs. På utsiden av døra har du Venåsmarka og med videre tilknytning til Høiåsmarka. Marka er et av Haldens flotteste turterreng og byr på flotte tur/trenings- og rekreasjonsområder året rundt. Beveg deg fritt langs opparbeidede turstier og lysløyper med tilhørende sportshytter. De siste årene er det gjort betydelig oppgraderinger av turstiene til lysløypenettet i regi av Gimle IF

Det er umiddelbar nærhet og gangveier til flere lekeplasser og barnehager (Åkerholmen barnehage, Tryggheim barnehage og Heidis familiebarnehage)

Eiendommen

Adresse

Asakveien 49
1785 HALDEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Halden
Gnr. 98
Bnr. 1720

Eierform

Selveier

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

611 kvm

Diverse

Løpende kostnader:
Eiendomsskatt: Kr. 1001,- pr. år.
Prosjekteringskostnader, byggesøknad og tilknytningsavgift for vann, avløp og strøm tilkommer.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Området

Beliggenhet

Tomten er beliggende i et attraktivt og veletablert boligområde ved Tosterødberget på Gimle, i underkant av 3 km. fra Halden sentrum. Her ligger den rolig og meget barnevennlig til i en blindvei på feltet. Ypperlig for den som er glad i skog og mark og liker å være utendørs. På utsiden av døra har du Venåsmarka og med videre tilknytning til Høiåsmarka. Marka er et av Haldens flotteste turterreng og byr på flotte tur/trenings- og rekreasjonsområder året rundt. Beveg deg fritt langs opparbeidede turstier og lysløyper med tilhørende sportshytter. De siste årene er det gjort betydelig oppgraderinger av turstiene til lysløypenettet i regi av Gimle IF.

Det er umiddelbar nærhet og gangveier til flere lekeplasser og barnehager (Åkerholmen barnehage, Tryggheim barnehage og Heidis familiebarnehage), samt dagligvarebutikk (Coop extra) og bussholdeplass på Næridsrød. Kort gangavstand via gang- og sykkelvei til Gimle barneskole og Halden Ishall.

Adkomst

Fra Halden sentrum: Følg Gimleveien fra Os i retning Gimle. Hold rett frem i rundkjøringen på Gimle (Gimlekrysset) og følg Asakveien forbi matbutikken Coop Prix, Åkerholmen barnehage og videre mot Bratner. Ta til venstre ca. 100 m. etter Åkerholmen barnehage, følg veien ca. 100 m og tomten vil nå komme på din venstre side.

Se etter til salgs skilt fra Lilledal & Partners.

Barnehager og skoler

Åkerholmen barnehage (ca. 500 m.).

Barneskolen på Gimle m. Halden Ishall (ca. 1,7 km.).

Heidis Familiebarnehage (ca. 500 m.).

NLM-barnehagene avd. Tryggheim Halden (ca. 900 m.).

Tosterødberget internatskole (VGS) med populær fotballbane. (Ca. 1 km.).

Rødsberg ungdomsskole (ca. 3,3 km.).

Økonomi

Prisantydning

850.000,-

Omkostninger

850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
204,- (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
--------------------------------------------------------
22 624,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
872 624,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalpris inkl omk

872.624,-

Info formuesverdi

Det er foreløpig ikke oppgitt noen formuesverdi på denne eiendommen. Konferer Skatt Øst.

Kommunale avgifter

Kr. 1001 pr. år. Det betales kun eiendomsskatt på tomten.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Tinglyst den 24.08.1984 med dokumentnummer 3804 "Bestemmelse om kloakkledning -Med flere bestemmelser".

Kopi av den tinglyste avtalen utleveres hos oppdragsansvarlig.


Det vil bli tinglyst en servitutt vedrørende Va-ledninger for eiendommen Asakveien som krysser denne tomten. Servitutten vil ha følgende ordlyd:

Asakveien 51 har rett til å ha liggende private VA-ledninger med tilhørende utstyr (stakepunkt og stoppekran) over eiendommen Asakveien 49 . VA-ledninger fra Asakveien 51 ligger inntil kommunal vei og til tilkoblingspunkt på de kommunale VA-ledningene. Retten gjelder også tilgang til framtidig vedlikehold av de private VA-ledningene med tilhørende utstyr. Plassering av VA-ledningene er utenfor byggegrensen til 49 (når byggegrensen er definert som 8 meter fra senter vei og 8 meter fra eiendomsgrensen som er gitt av Kommuneplanens arealdel). Eier av Asakveien 51 gir med dette dispensasjon til at det kan bygges inntil 2 meter fra de private ledningene. Behov for en eventuell flytting av VA-ledninger med tilhørende utstyr må bekostes av eier av eiendommen 49.

Regulerings- og arealplaner

Tomten ligger i et område som i kommuneplanen er regulert til bebyggelse og anlegg. Tillatt grad av utnytting er 30 % BYA inkludert garasje/carport/bod. Maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 9 og 8 meter. Møne- og gesimshøyde beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng.

Kommuneplanen kan om ønskelig fås utlevert på meglers kontor, eller lastes ned via www.haldenkommune.no.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger ved kommunal vei, og er ikke tilkoblet offentlig vann- og kloakknett.

Det ligger kommunal vannledning (VL), spillvannsledning (SV kloakk) og overvannsledning (OV) i veien langs tomta omtrent midt i veien. Overvann fra Asakveien 49 skal ikke kobles til kommunal overvannsledning, men håndteres på eiendommen.

Se vedlagt vann- og avløpskart i salgsoppgaven.

Konsesjon

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Øvrige kjøpsforhold

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: henrik@lilledal.no eller SMS: 95 27 89 23 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avhendingsloven

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Lånefinansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Meglers vederlag

Det er avtalt et meglervederlag på fastpris kr. 25.000,- for gjennomføringen av salgsoppdraget på denne eiendommen. I tillegg kommer følgende vederlag:

Oppgjørsgebyr: Kr. 5.000,- Standard internett annonsering: Kr. 3.500,- Profesjonell boligfotograf: Kr. 1.500,- Spørregebyr elektronisk grunnbok: Kr. 250,-

Dersom handelen ikke kommer i stand eller sies opp betales det ikke provisjon til megler. Oppdragsgiver blir dog belastet med kr. 10.000,- i salgstillretteleggelsesgebyr.

Oppdragsnummer

3000919

Megler

Ansvarlig megler

Henrik Bjerkman
Eiendomsmegler
Tlf: 95278923
Epost: henrik@lilledal.no

Meglerforetak

Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259

VEDLEGG
Siste generert: 29.05.2020 kl 09:51

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: