Oskleiva 29 | Attraktiv boligtomt m. unik utsikt og kondemnabel bygningsmasse | Sol hele dagen | Gangvei til alt

W Eiendomsmegling presenterer Oskleiva 29. Din nye bolig.

SOLGT
Prisantydning:

1.150.000,-

Totalpris:

1.030.124,-

Byggeår:

1900

Boligtype:

Tomt

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

734.3

Tomtetype:

Eiet

W Eiendomsmegling ved Fabian Caspersen har gleden av å presentere Oskleiva 29

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Oskleiva 29

En flott utsiktstomt med asfaltert nedkjørsel/gårdsplass og hellelagt uteareal. På tomta står en kondemnabel bygningsmasse og et enkelt garasjebygg som er rivningsklar.

Tomten er eiet og utgjør iht. kommunens matrikkelenhet 734,3 kvm. Se vedlagt målebrev.

En flott tomt med unik utsikt til historiske Fredriksten festning, innseilingen til byen, Rødsfjellet og store deler av bykjernen. Tomta opparbeidet med asfaltert nedkjørsel, hellelagt gangbane og støttemurer, og er ellers bestående av diverse busker, trær, og fjell i dagen.

Utsikt inne på tomta

Nedkjørsel.jpg

Kondemnabelt hus med oppsatt støttemur i skråningen

Det er tilsammen 3 eiendommer som deler innkjørsel

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Fabian Caspersen

Eiendomsmeglerfullmektig

E: fabian@lilledal.no

M: 97008589

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

En flott utsiktstomt med asfaltert nedkjørsel/gårdsplass og hellelagt uteareal. På tomta står en kondemnabel bygningsmasse og et enkelt garasjebygg som er rivningsklar.

Tomten er eiet og utgjør iht. kommunens matrikkelenhet 734,3 kvm. Se vedlagt målebrev.

En flott tomt med unik utsikt til historiske Fredriksten festning, innseilingen til byen, Rødsfjellet og store deler av bykjernen. Tomta opparbeidet med asfaltert nedkjørsel, hellelagt gangbane og støttemurer, og er ellers bestående av diverse busker, trær, og fjell i dagen.

Eiendommen

Adresse

Oskleiva 29
1772 HALDEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Halden
Gnr. 98
Bnr. 12

Eierform

Selveier

Byggeår

1900

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

734 kvm

Diverse

Løpende kostnader:
Årlig kommunale avg./eiendomsskatt: Kr. 11.792,-
Prosjekteringskostnader, rivningskostnader og byggesøknadskostnader.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Området

Beliggenhet

Eiendommen har en unik og meget attraktiv beliggenhet i et veletablerte boligområde i Oskleiva. Her ligger eiendommen på tuppen av Månefjellet med praktfull utsikt til bykjernen, Fredriksten festning, Iddefjorden, Rødsfjellet og over til svenskelandet.

Fra eiendommen er det kort gangavstand ned til sentrumskjernen med alle dens fasiliteter som dagligvareforretninger, gågate, Busterudparken, Tista senter, restauranter mm. Det er også gangavstand til Porsnes videregående skole, Os barneskole, Menighetspleiens barnehage og gode bussforbindelser langs Haakon VII's gate.

Adkomst

Fra Halden sentrum: Ved Shell Express stasjonen i sentrum følger du Garvergata oppover til du kommer til et veikryss hvor du holder til venstre opp Oskleiva. Følg veien ca. 500 m. og det vil komme en gruset vei til høyre. Ta inn her og følg veien ca. 100 m. og eiendommen vil komme på høyre side.

Økonomi

Prisantydning

1.150.000,-

Omkostninger

1 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-))
204,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
30 124,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 180 124,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og eierskiftegebyr.

Totalpris inkl omk

1.030.124,-

FORMUESVERDI

Formuesverdi primær 396.225,- pr. 2017
Formuesverdi sekundær 1.426.411,- pr. 2017

Info formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 396 225 pr. 31.12.2017
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 426 411 pr. 31.12.2017

Kommunale avgifter

Det betales kr. 11.792,- for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Vann- og avløpsledninger er ikke frakoblet og det betales derfor kom.avg. for eiendommen. Når vann-og avløpsledninger er koblet fra, samt at kommunen har hentet søppelkassen, vil det kun betales eiendomsskatt for tomta. Kjøper må selv besørge kostnaden ved frakobling av vann-og avløp.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Tinglyst dato 01.04.1987 med dagboknr: 1507-1/2 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Rettighetshaver gnr. 98 bnr: 12. Gjelder denne registerenheten med flere.

Tinglyst dato 29.04.1996 med dagboknr: 1729-1/2 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Rettighetshaver: Knr: 0101 Gnr: 98 Bnr: 1256. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere.

Tinglyst dato 03.09.1884 med dagboknr: 900011-2/2 REGISTRERING AV GRUNN. Denne matrikkelenhet opprettet fra Knr: 0101 Gnr: 98 Bnr: 87. Utskylt fra utgått hovedbruk gnr: 98 Bnr: 11.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Kopi av de tinglyste avtalene kan utleveres hos oppdragsansvarlig.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger ikke innunder noen reguleringsplan. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg.

Tillatt grad av utnytting er 30% BYA inkludert garasje/carport/bod. Maksimalt tillatt møne-og gesimshøyde er henholdsvis 9 og 8 meter. Møne- og gesimshøyde beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Det kan søkes/gjennomføres tiltak for oppføring av inntil 3 boenheter, uten at kravet om egen reguleringsplan må foreligge.

Kommuneplan med bestemmelser kan lastes ned fra www.halden.kommune.no eller utleveres hos oppdragsansvarlig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ligger ved privat vei, og er tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomstveien er felles med 2 andre eiendommer, men det eksisterer ingen avtale om veirett.

Vann og avløpsledninger er tilkoblet til eksisterende boligbygg og det er tinglyst en avtale mellom de tre eiendommene for fremtidig vedlikehold og omlegging av ledningen. (Solidarisk ansvar).

Konsesjon

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse

Etter avtale.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: fabian@lilledal.no eller SMS: 97 00 85 89 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avhendingsloven

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Lånefinansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Meglers vederlag

Det er avtalt et meglervederlag på fastpris kr. 35.000,- for gjennomføringen av salgsoppdraget på denne eiendommen.
I tillegg kommer følgende vederlag:
Oppgjørsgebyr: Kr. 6.000,-
Standard internett annonsering: Kr. 3.500,-
Målgruppestyrt digital annonseeksponering: Kr. 3.500,-
Profesjonell boligfotograf: Kr. 3.800,-
Eksklusive salgsprospekt fra trykkeri: Kr. 2.600,-
Innhenting av kommunale opplysninger: Kr. 2.550,-
Spørregebyr grunnboken: Kr. 250,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller sies opp betales det ikke provisjon til megler. Oppdragsgiver blir dog belastet med kr. 10.000,- i salgstillretteleggelsesgebyr.

Oppdragsnummer

3001019

Megler

Ansvarlig megler

Henrik Bjerkman
Eiendomsmegler
Tlf: 95278923
Epost: henrik@lilledal.no

Meglerforetak

Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259

VEDLEGG

Fabian Caspersen

Eiendomsmeglerfullmektig

E: fabian@lilledal.no

M: 97008589
Siste generert: 28.05.2020 kl 12:53

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: